Program fredag 15 november

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2

Inledning | Returer i e-handel: uppmuntra eller förhindra?

Bild (fr vänster): Arne Andersson, Postnord och Klas Hjort, Lunds universitet.

13.00–13.40 | Klas Hjort, Lunds universitet och Arne Andersson, Postnord | Plats: Stora hörsalen

Arne Andersson, Nordic Ecommerce advisor på Postnord och Klas Hjort, forskare i förpackningslogistik vid Lunds universitet tittar närmre på hur e-handelsföretag hanterar konsumentreturer. Idag returneras en allt större del av produkterna som beställs på nätet. Hur kan e-handelsföretagen hantera detta? Är det verkligen ekonomiskt och miljömässigt hållbart?

20-minutersföredrag

Föredragen går parallellt. Välj dina favoriter!

14.00–14.20


Hur kan vi öka medarbetarnas engagemang och kunskap? | Leif Bryngfors, Lunds universitet och Harald Berg, IKEA | Stora hörsalen

Alla vill fortbilda både sig själva och sina medarbetare, men går det att effektivisera på något sätt? Kom och ta del av hur Inter IKEA tillsammans med Lunds universitet har tagit fram en modell för att öka processkunskapen hos sina medarbetare. En metod som IKEA nu har använt i sin organisation och som man utvecklar för att fungera även för företag och organisationer.

l Tid: 14.00–14.20

Kultur, kreativitet och campus: en ny forsknings- och undervisningsmiljö på Campus Helsingborg | Philip Warkander | Lilla hörsalen

Hösten 2019 inleds ett tvärvetenskapligt projekt där tre olika fakulteter samverkar med målet att utveckla en ny miljö på Campus Helsingborg. Syftet är att förstärka vårt delade intresse för kulturella och kreativa näringar, inte minst i relation till närområdet Helsingborg och västra Skåne. På sikt kommer miljön att leda till nya utbildningar, forskningsprojekt och publikationer, samt förhoppningsvis ett närmre samarbete mellan akademi och näringsliv.

l Tid: 14.00–14.20

Gränsen mellan syskonbråk och syskonvåld? – Ett ouppmärksammat socialt problem | Anna Rypi | sal E210

Numera är våld i nära relationer ett erkänt samhällsproblem. Men det finns en typ av relationsvåld som inte fått uppmärksamhet varken i media eller inom forskning, vilket är syskonvåld. I Socialhögskolans forskning undersöks hur och varför vissa handlingar konstrueras som (normal) syskonrivalitet och andra som (avvikande) våldshandlingar, samt de diskussioner som finns omkring syskonbråk och syskonvåld.

| Tid: 14.00–14.20

Kan strategisk kommunikation påverka mediepublikers beteende och kognition? | Nils Holmberg | sal E230

Idag bedriver organisationer i allt högre utsträckning sina kommunikativa insatser i ett mångfacetterat digitalt medielandskap. Detta projekt undersöker hur vi kan använda den senaste utvecklingen inom maskininlärning och språkbearbetning för att förstå stora mängder digitalt innehåll. Projektet undersöker också hur beteendevetenskaplig mätutrustning kan användas för att förklara vilka kognitiva effekter olika typer av medieinnehåll har på specifika målgrupper.

| Tid: 14.00–14.20

Paus med fika

14.40–15.00


Digital och hållbart? Nya sätt att handla mat | Christian Fuentes och Emma Samsioe | Stora hörsalen

Hur handlar konsumenter mat idag? Det finns många nya sätt till exempel, smartphoneappar för matdelning, online-marknader för lokalt producerad mat, och olika typer av hemleveranser av färdiga matkassar. Färdiga matkassar med recept framställs ofta främja hållbar matkonsumtion. I denna presentation berättar vi om hur konsumenter använder sig av färdiga matkassar för att förändra sin matkonsumtion och diskuterar om de verkligen är så hållbara som de sägs vara.

| Tid: 14.40–15.00

Greta, Trump, och vem som säger vad om politik: en strategisk plattform för politisk kommunikation | Nils Gustafsson | Lilla hörsalen

Det senaste decenniet har lett till en fullständig revolution i hur vi pratar om politik och hur politikerna pratar till oss. Sociala medier har gjort att de roller som politiker, politiska kommunikatörer, politiska journalister, och väljare förändras och går in i varandra på ett nytt sätt. För att kunna ta fram ny kunskap och förbereda våra studenter för framtidens kommunikationsklimat kommer forskare från en rad olika ämnen att samarbeta kring forskning, utbildning och infrastruktur.

| Tid: 14.40–15.00

Sopact – en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet | Jan Abrahamsson | sal E210

Sopact arbetar med att katalysera idéer som tar tillvara på samhällets potential. Det projekt vi kommer att uppehålla oss vid är Sopacts lärprocess kring stöd till sociala innovatörer som finansieras av Vinnova. Det är en utforskande process tillsammans med rekryterade sociala innovatörer, Helsingborgs stad och Lunds universitet, där vi gemensamt arbetar med samhällsutmaningar.

| Tid: 14.40–15.00

Det är ju vansinne att hålla på så här! | Ulrika Westrup, Lunds universitet och Pernilla Danielsson, PART (Preventivt arbete tillsammans) | sal E230

Pernilla och Ulrika presenterar boken Tjänstelogik i välfärden där vi får följa medarbetare och forskare som undersöker hur samverkan runt utsatta barn kan göras mer effektiv. Det dominerande ”inifrån-ut-perspektivet” gör att barn med komplexa livssituationer kan ha rejält svårt att få relevant och koordinerad hjälp. Paradoxalt kan det vara de barn som har störst behov av hjälp som har svårast att få det.

| Tid: 14.40–15.00

15.10–15.30


Upplevs Helsingborg som säkert av besökare? | Jörgen Eksell | Stora hörsalen

Under de senaste åren har flera svenska städer drabbats av skottlossning, gängbrottslighet och terrordåd. I detta forskningsprojekt ställs frågan hur dessa våldshandlingar och medierapporteringar i svenska och internationella medier påverkar besökares uppfattning av trygghet vid besök i våra stadskärnor. Vi presenterar prelimära resultat från en enkätundersökning som drygt 1000 besökare besvarat under sommaren 2019. Frågorna berör bland annat besökarnas upplevelse av trygghet och osäkerhet före och under ett besök samt hur folksamlingar, trafikhinder och byggnader påverkar den upplevda säkerheten.

| Tid: 15.10–15.30

Konkurrens om stadens yta – Hur kan en hållbar mobilitet bevara våra grönytor och stadens attraktionskraft? | Torleif Bramryd och Michael Johansson | Lilla hörsalen

En allt snabbare befolkningsökning ställer krav på effektivare planering av städernas yta för att kunna bevara attraktiva miljöer och säkerställa viktiga ekosystemtjänster. Skapandet och bevarandet av multifunktionella ytor säkerställer sociala, tekniska och ekologiska behov och bevarar samtidigt en god biodiversitet. En viktig väg att nå dessa målsättningar är en strategiskt väl utvecklad kollektivtrafik kompletterad med bil- och cykelpooler, samt nya metoder för att kunna styra och effektivisera tunga transporter.

| Tid: 15.10–15.30

Urban Social Innovation – en inramning för välfärdsarbete i förändring | Marcus Knutagård | sal E210

Städer står inför stora utmaningar. Den sociala sammanhållningen utmanas på grund av ökad social polarisering. Individualisering tillsammans med ökad rörlighet och migration har skiktat stadsområden socialt, kulturellt och etniskt. Städer står också inför ekologiska utmaningar. Det är i denna skärningspunkt som ett fokus på urban social innovation kan hjälpa till att rama in hur framtidens välfärds- och stadsutveckling kan se ut.

| Tid: 15.10–15.30

Museernas nya hybridkompetenser | Katja Lindqvist | sal E230

Museerna har fler besökare än någonsin. Nya digitala lösningar erbjuder både möjligheter och utmaningar för museer i publikkontakter och verksamhetsutveckling. Det kräver omställningar på flera sätt och nivåer för museer. Samtidigt kan man fråga i vilken mån högskolesektorn kan erbjuda relevanta utbildningar för arbete vid museer i en tid då kompetenskrav förändras.

| Tid: 15.10–15.30

15.40–16.00


Hur hanteras överturism i städer? | Maria Månsson | Stora hörsalen

I media rapporteras om städer som är påverkade av överturism. Städer som Amsterdam, Barcelona, Venedig men även Helsingborgs vänort Dubrovnik lyfts ofta fram som särskilt drabbade av en ökad mängd av besökare. Vi presenterar preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt där vi bland annat studerar olika mediebilder av överturism. Genom de olika medieberättelserna går det att förstå hur överturism uppfattas och vilka problem det är förknippade med.

| Tid: 15.40–16.00

Att göra trygghet i staden | Anett Schenk | Lilla hörsalen

Trygghet är viktig för hur vi lever våra liv. Samtidigt är trygghet inte något som bara finns utan något som måste skapas varje dag och på olika sätt. Sätten som kommun och civilsamhälle organiserar sig påverkar i sin tur förutsättningar för trygghet i staden. Så hur gör kommunen och civilsamhället när de skapar trygghet tillsammans?

| Tid: 15.40–16.00

Rädda världen genom grön konsumtion? | Sarah Kollnig | Sal E210

Att köpa produkter som marknadsförs som miljövänliga har blivit allt mer populärt. Men vad förändrar det egentligen? Sarah Kollnig argumenterar att grön konsumtion är ett ganska elitistiskt projekt. Argumentet baseras på hennes forskning i Bolivia, där den privilegierade befolkningen bekräftar sin status genom grön konsumtion. I sin presentation visar hon hur de privilegierades situation är liknande även i andra delar av världen.

| Tid: 15.40–16.00

Offentlig innovation – en nutida gordisk knut?| Magnus Adenskog | Sal E230

Innovation står idag högt upp på agendan för många kommuner i Sverige där förhoppningen är att genom innovation kunna effektivisera och förbättra kommunal service. En hörnsten i detta arbete är att involvera medborgare genom olika projekt och processer. Men vilka är de främsta utmaningarna för att innovera tillsammans med medborgare i offentlig verksamhet? Och vilka är framgångsfaktorerna?

| Tid: 15.40–16.00

Sidansvarig: eva.nelsson@ch.lu.se | 2019-10-22