lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Helsingborgs stad ger stöd åt nya forskningsmiljöer 2019

2018-12-14

Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg. Foto: Kennet Ruona

Sex forskningsprojekt vid Campus Helsingborg har beviljats stöd från Helsingborgs stad för 2019. Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt som skapar tillväxt. Det gemensamma målet är att stärka utvecklingen av utbildning, forskning och samverkan med näringslivet och samhället.

– Det nära samarbetet vi har med Helsingborgs stad ger oss fina möjligheter att utvecklas inom de strategiska områden vi prioriterar, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg.

Prioriterade områden för 2019 är satsningar som skapar nya tvärvetenskapliga miljöer. Det kan också handla om finansiering för att göra ansökningar om forskningsmedel.

Projekt som har beviljats stöd från Helsingborgs stad 2019


1. Medarbetare som strategiska kommunikatörer – om värdeskapande i möten med intressenter

Forskningsprojektet har två övergripande mål. Det första målet är att producera ny kunskap om hur medarbetares kommunikativa möten skapar värde för både verksamheten och intressenterna. Det andra målet är att skapa en ny, stark tvärvetenskaplig forskningsplattform, vilken ska fokusera på medarbetarskap och kommunikation.
Projektledare: Charlotte Simonsson, Institutionen för strategisk kommunikation

2. Kreativa rum på modets marknad: en forskningsmiljö tar plats

Projektets målsättning är att utveckla och etablera en campusbaserad och tvärvetenskaplig forskningssamverkan inom området Fashion Studies med fokus på modets marknad, demokratisering, lokalisering och kreativa rum.
Projektledare: Cecilia Fredriksson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

3. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

Det finns idag ett särskilt forsknings- och utvecklingsbehov av beräkningsmodeller för flervåningshus med trästomme. Utmaningarna för träkonstruktioner avseende störande vibrationer och stomljud är särskilt stora, då trä är ett relativt lätt byggnadsmaterial som därför kan påverkas mycket av dynamiska laster.
Projektledare: Peter Persson, Institutionen för Byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

4. Betalningstjänster i besöksnäringen

Målet med denna ansökan har två nivåer. Den första är att genomföra en explorativ studie för att undersöka de utmaningar som besöksnäringen och besökarna möter när de ställs inför en betalningssituation. Den andra är att genom denna studie etablera ett nätverk där forskare och näringsidkare samt myndigheter har en plattform för att diskutera betalningsproblematik och vägar framåt.
Projektledare: Mikael Bergmasth, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

5. En forskningsmiljö för Internet of Things (IoT)

I detta projekt vill projektgruppen skapa en forskningsmiljö som fokuserar på Internet of Things (IoT) och som samverkar med Helsingborgs stad och företag i Helsingborgsregionen.
Projektledare: Erik Larsson, Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds Tekniska Högskola

6. Medskapandets praktik i platsutvecklingsprocesser

Projektets mål är kunskapsutveckling som dels kan stärka forskningen inom platsutveckling och inclusive cities på Campus Helsingborg, och dels bidra till att bättre använda medborgarinflytande inom platsutvecklingsprocesser.
Projektledare: Elisabeth Högdahl, Institutionen för service management och tjänstevetenskap