lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

HMS-kommittén

Enligt beslut i Lunds universitets skyddskommitté ska Campus Helsingborg ha en egen HMS-kommitté (Hälsa – Miljö – Säkerhet). Sammanträden hålls minst två gånger per termin. Kommitténs mandatperiod löper 2015-2017 och består av tio ledamöter fördelat enligt följande:


Fyra arbetsgivarrepresentanter

  • Ordförande, rektor vid Campus Helsingborg
  • En husprefekt/intendent eller motsvarande (utses av rektor)
  • Två övriga lämpliga personer (utses av rektor)

Tre arbetstagarrepresentanter
Arbetstagarnas organisationer kommer inbördes överens om fördelning till kommittén och utser sina representanter.

Tre studentrepresentanter
Tre studentrepresentanter varav en företrädesvis ska vara studerande på forskarnivå. Dessa utses av studentorganisationerna.

Huvudskyddsombudet deltar vid kommitténs sammanträden och har närvaro- och yttranderätt.

Mötesprotokoll

Kontakt

Birgitta Högosta, Enhetsadministratör
birgitta.hogosta@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 12