Hoppa till huvudinnehåll

Resestipendier för studenter - sök nu

Du som studerar på Campus Helsingborg och skriver din B-uppsats, examensarbete/C-uppsats under din kandidat eller master kan söka stipendiet "Vänortsstipendierna 2022". Sista ansökningsdag är 2022-01-31.

– Publicerad den 13 januari 2022

Stipendier ska användas för rese- och boendekostnader för en student eller grupp under cirka en veckas fältstudier.

 

Vem får söka stipendiet?

Du som studerar på Campus Helsingborg och skriver din B-uppsats, examensarbete/C-uppsats under din kandidat eller master kan söka stipendierna. Tanken är att stipendiet ska möjliggöra för dig att bredda uppsatsen genom att samla in material eller studera uppsatsämnet ur perspektiv som inte hade varit möjliga på hemmaplan.

Även du som skriver ditt examensarbete i samarbete med ett företag får söka stipendiet.

Vad ingår?

Stipendier ska användas för rese- och boendekostnader för en student eller grupp under cirka en veckas fältstudier. Summan är beräknad på flyg ToR samt boende under en vecka. Resestipendierna är på 10 000 kr per student.

När delas det ut?

Samtliga studenter får sitt beslut i mitten av februari 2022.

Hur söker jag? 

Skriv en ansökan om max två A4 och skicka den till hanna.myrback@helsingborg.se. Ansökan ska innehålla projekttitel, projektidé, ditt namn och vilken utbildning du går samt kontaktuppgifter.  Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Akademisk relevans och kvalitet

 • Stipendiekandidatens/ernas personliga intressen och motivering till varför man vill utföra undersökningen och tilldelas stipendiet.

 • Ämnesvalets relevans för vänorten och för Helsingborg. Särskilt meriterande är jämförande studier.

 • Ansökans trovärdighet och genomförbarhet i förhållandet till den tid och de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Föreslagna uppsatsämnen

 • Innovation och kommunal utveckling

 • Förändringskommunikation i kommunala förvaltningar

 • Hur har besöksnäringen i Dubrovnik/Pärnu påverkats av Corona-pandemin?

 • Hur arbetar Pärnu med järnvägsprojektet Rail Baltica (t ex planering, samarbete över gränserna eller finansiering) Vad kan vi i Helsingborg lära kopplat till HH-förbindelsen?

 • Estland har kommit långt fram i digitaliseringsfrågor. Hur märks detta i en kommun som Pärnu?

 • Hur arbetar man med hållbar turism i Dubrovnik/Pärnu?

 • Delar av Dubrovnik är på UNESCOs världsarvslista. Hur hanterar man frågor relaterade till infrastruktur eller nybyggnationer i en sådan miljö? Finns lärdomar vi kan ha nytta av i Helsingborg?

 • Hur arbetar Dubrovnik med smart city-lösningar, t ex smart parkering eller smarta bänkar med solpaneler?

Exempel på tidigare uppsatsämnen

Tidigare uppsatsämne som studerats i Dubrovnik:

 • Hur hanterar man den sociala situationen i ett samhälle fyllt av post traumatisk stress som en följd av inbördeskriget?

 • Kvantitet eller kvalitet – Hur agerar man för att öka inkomsterna från Dubrovniks turism utan att för den skull slita ned och förstöra attraktionerna?

 • Tourism Overload? Kryssningsturismens påverkan på en destination med stark historisk och kulturell profil.

 • Mobilshopping i praktiken: En jämförande studie mellan två änder med olika utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur

 • “Detta är Dubrovnik, inte Kings Landing!”: En fallstudie om autenticitet i Dubrovnik

 • Hur kan en medelstor stad arbeta med evenemang för att locka turister och skapa en attraktiv destination?

Tidigare uppsatsämne som studerats i Pärnu:

 • Den sociala situationen i transitionsekonomier – hur påverkar ett förändrat politiskt system den enskilda individen?

 • Gammal turism möter ny – Hur skall Spaturism enligt den socialistiska modellen omvandlas till modern lyxspa eller upplevelseturism?

 • Hänger miljön med? – Hur påverkas miljön av ett dynamisk ekonomiskt klimat och nya krav.

 • Östeuropeisk retail – andrahandsmarknaden möter Prada, om hur man utplånar eller utnyttjar klyftorna i en fraktionerad ekonomi.

 • Digital upphandling i byggbranschen

 • Communicating a Destination Brand in a Post Tourism Era: Stakeholder’s Roles in the Co-Construction of the Destination Brand Image

 • Estland har kommit långt fram i digitaliseringsfrågor. Hur märks detta i ett logistiskt sammanhang där man i undersökningen även inkluderar hänsyn till miljön?

 • Digital upphandling i byggbranschen

Vid frågor kontakta Hanna Myrbäck, hanna.myrback@helsingborg.se eller 076-8717019

Travel grants – Application period is open

Helsingborg is a sister city to Pärnu in Estonia and Dubrovnik in Croatia. Every year students have the opportunity to apply for scholarships for a study trip to one of these places.

WHO CAN APPLY?

Students at Campus Helsingborg writing their thesis during the bachelor or master degree program. The scholarship will enable students to broaden their paper by collecting material or studying the subject matter from a perspective that had not been possible at home.

HOW DO I APPLY?

Write an application for a maximum of two A4 pages and send it to hanna.myrback@helsingborg.se by 31th of January 2022. The application must contain the project title, project idea, your name and what education you are attending, as well as contact information. Applications are assessed on the basis of the following criteria:

-Academic relevance and quality.

-The scholarship candidate/s personal interests and motivation for why they want to be awarded the scholarship.

-The relevance of the topic choice for the sister town and for Helsingborg. Comparative studies are particularly meritorious.

-The credibility and feasibility of the application in relation to the time and financial resources available.

WHAT IS INCLUDED?

The scholarship will be used for travel and accommodation costs for a student or a smaller group during approximately one week of field studies. The sum is calculated on flights and accommodation for one week.

WHEN IS IT GIVEN OUT?

All students will receive their decision in mid-February 2022.

SUGGESTED TOPICS:

-Innovation and municipal development

-How has the tourism industry in Dubrovnik / Pärnu been affected by the Corona pandemic?

-Estonia has come a long way in their digitalisation work. How is this felt in a municipality like Pärnu?

-How do they work with sustainable tourism in Dubrovnik / Pärnu?

-Parts of Dubrovnik are on the UNESCO World Heritage List. How do you handle issues related to infrastructure or new construction in such an environment? Are there lessons we can benefit from in Helsingborg?

-How does Dubrovnik work with smart city solutions, such as smart parking or smart benches with solar panels?

EXAMPLES OF PREVIOUS TOPICS:

IN DUBROVNIK:

-How do you handle the social situation in a society filled with post traumatic stress as a result of the civil war?

-Quantity or quality – How do you act to increase the revenue from Dubrovnik’s tourism without tearing it down and destroying the attractions?

-Tourism Overload? The impact of cruise tourism on a destination with a strong historical and cultural profile.

-Mobile shopping in practice: A comparative study between two countries with different degrees of development of ICT infrastructure

-“This is Dubrovnik, not Kings Landing!”: A case study on authenticity in Dubrovnik

-How can a medium-sized city work with events to attract tourists and create an attractive destination?

IN PÄRNU:

-The social situation in transition economies – how does a changed political system affect the individual?

-Old tourism meets new – According to the socialist model, how should Spaturism be transformed into a modern luxury spa or experience tourism?

-Is the environment involved? – How is the environment affected by a dynamic economic climate and new requirements.

-Eastern European retail – the secondary market meets Prada, on how to eradicate or exploit the gaps in a fractional economy.

-Digital procurement in the construction industry

-Communicating a Destination Brand in a Post Tourism Era: Stakeholder’s Roles in the Co-Construction of the Destination Brand Image

-Estonia has come a long way in digitalisation issues. How is this perceived in a logistical context where the survey also includes consideration for the environment?

For questions, contact Hanna Myrbäck, hanna.myrback@helsingborg.se