Ny forskning visar behovet av reflektionstid i offentlig sektor

Medarbetare inom offentlig sektor har svårt att finna tid för återhämtning och löper stor risk att sjukskrivas för speciellt stressrelaterade och psykiska problem. En ny handledningsmetod framtagen vid Lunds universitet hoppas råda bot på det.

Sofia Hermansson – Publicerad den 1 februari 2021

Resultatet från studien har visar att det behövs en infrastruktur som underlättar för kollegor i samma profession att reflektera och lära av varandra och på så sätt tillsammans bearbeta och återhämta sig från krävande situationer.

Forskare från Institutionen för service management och tjänstevetenskap och Psykologiska institutionen vid Lunds universitet har tillsammans med Helsingborgs stad och företagshälsovården studerat och tagit fram en handledningsmetod för hur reflektion tillsammans med kollegor kontinuerligt kan ske under arbetstid. 

– Offentlig sektor står inför stora utmaningar. För att klara av dem behövs nya sätt för att hantera stress och återhämtning. Det som är unikt med den här metoden är att den riktar sig till alla medarbetare och inte bara de som behöver särskilt stöd eller hjälp. Vi har sett att det saknas men behövs ett sammanhang för återhämtning och reflektion under arbetstid, säger forskaren Henrik Loodin, fil dr i sociologi.

Resultatet från studien har visar att det behövs en infrastruktur som underlättar för kollegor i samma profession att reflektera och lära av varandra och på så sätt tillsammans bearbeta och återhämta sig från krävande situationer. Metoden som utvecklats ger riktlinjer för hur individuell utveckling och reflektion genom kollegial handledning i dessa yrken kan ske.

Ambitionen är att metoden ska bli en del av vardagen i välfärdens kontaktyrken, exempelvis inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg, i Helsingborgs stad. Arbetsmiljön för denna yrkesgrupp präglas ofta av hög belastning, utsatthet och små möjligheter till återhämtning. Flera regioner och kommuner har nu visat intresse för forskningen. 

– För oss som arbetsgivare är målet med handledningen att den ska ge kollegorna ökad självkännedom, empatisk förmåga och ökad kapacitet i att härbärgera och att reflektera över sådant som sker i en krävande arbetssituation, säger projektledare Agneta Kallstenius, arbetsmiljöcontroller på HR-avdelningen i Helsingborgs stad.

Även om sjukfallen nationellt minskade innan covid-19-pandemin utgörs en stor del av dessa sjukfall av psykiatriska diagnoser och återfinns oftast inom kvinnodominerade välfärdsyrken. Handledningsmetoden ger medarbetare i välfärdens kontaktyrken verktyg för att skapa fungerande arbetsvardag då arbetssituationen är krävande, något som i ett längre perspektiv skapar friskare arbetsplatser. 

Rapporten och handledarmanualen finns att läsa här:

https://intranat.helsingborg.se/hr/arbetsmiljo-och-halsa/hallbart-arbetsliv/kollegial-handledning/#close

 

Kontakt: 

     

Agneta Kallstenius, projektledare, tel: 042-103028, mobil: 0732-315 753,  Agneta.kallstenius@helsingborg.se

Henrik Loodin, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet, tel 042-356665, mobil: 0730-274533, Henrik.loodin@ism.lu.se