Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för ledning i offentliga organisationer

CLOO

Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO)

Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO) arbetar med att utveckla kunskap om ledning, organisering och styrning i offentliga sektorn.

Våra forskare har ett särskilt intresse för ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer och andra områden som är relaterade till ledning i offentliga organisationer.

Vår ambition är att på olika sätt undersöka, diskutera och sprida kunskap om hur tjänsteverksamheter inom offentlig sektor leds, styrs och organiseras.

Vi samverkar gärna i forskningsprojekt och erbjuder bland annat utbildning, forskningscirklar, öppna seminarier och webbinarier.

Om CLOO:s verksamhet 

CLOO har ambitionen att öka kunskapen om hur de komplexa utmaningar som offentliga organisationer står inför. Vi är övertygade om att detta bäst kan hanteras genom samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv.  Exempel på utmaningar som offentliga organisationer möter är nya styrformer som New Public Management, tillitsbaserad styrning, agila organisationer och tjänstelogik.Till detta kommer politikers förväntningar och önskemål om förändring och ökad innovation som ställer ytterligare krav på organisationerna inom offentlig sektor. CLOO har samlat ett antal forskare med stort intresse för dessa utmaningar.

Våra utgångspunkter är följande:

 • Vi utgår från användaren och utmanar och utvecklar existerande styrformer.
 • Vi sätter kommunikation, värdesamskapande och arbetsprocesser i fokus.
 • Vi ifrågasätter det som oftast tas för givet.

Vad vi gör

Klicka på den rubrik som du önskar veta mer om.

CLOO:s forskning och verksamhet bedrivs primärt inom följande områden.

Ledarskap och makt

Ledarskap är intimt förknippat med maktutövande, både i termer av mellanmänskliga relationer och i termer av institutionella förutsättningar. Vår forskning inom detta område berör bland annat hur organisationspolitik är en del av ledarskapsprocessen och hur olika situationer och sammanhang inverkar på maktrelationer.

Professionalism och institutionella logiker

I många offentliga organisationer spelar professionella arbetare en avgörande roll. Men vad är egentligen en ”profession” och vad innebär det att ”vara professionell”? Hur styrs och leds professionellt arbete? Vår forskning vill öppna för mer nyanserade och detaljerade beskrivningar av hur den professionella vardagen ser ut, både för medarbetare och chefer. 

Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation

Den största delen av en organisations strategiska kommunikation utgörs av chefer och medarbetares kommunikation. Varje mikromöte i en organisation eller mellan en medarbetare och en kund eller brukare ger en makroeffekt för organisationen. Vår forskning visar att det finns stora värden som oftast missas genom att inte tala om och försöka utveckla kommunikationskompetensen.

Ledarskap och kommunikation i kris och förändring

Kriser och förändringar skapar situationer i organisationer som präglas av hög grad av osäkerhet och ett stort behov av kommunikation. Hur reagerar vi människor i tider av oro och turbulens och vad betyder det för ledarskapet och kommunikationen? Vår forskning visar att behovet av kommunikation och framför allt dialog ökar avsevärt under kris- och förändringssituationer. Det medför att det ställs stora krav på chefer att förstå kommunikationens betydelse och ha kompetens i interpersonell kommunikation.
I många organisationer tas intern kommunikation för given. Vår forskning visar att en förutsättning för en väl fungerande intern kommunikation är ett öppet kommunikationsklimat. I organisationer med ett öppet kommunikationsklimat vågar medarbetarna uttrycka sina åsikter även om dessa går emot de dominerande idéerna. Med ett öppet kommunikationsklimat kan medarbetarna även berätta om sina misstag och organisationen kan lära av dessa och ha bättre förutsättningar att lära och bli mer framgångsrika.

Offentlig tjänstelogik

I takt med förändringar i samhället har en riktning mot ökad användarorientering betonats som nödvändig för att kunna möta användarnas många och komplexa behov av offentliga tjänster. Det pågår en diskussion om behovet av att utveckla offentliga tjänster med tjänstelogiska principer och därigenom låta kunskap och erfarenhet från användare ligga till grund för erbjudande av tjänster. Inom tjänstelogik är värde och värdeskapande nyckelbegrepp. Tjänsteverksamheter inom offentlig sektor omges av andra förutsättningar och villkor än traditionella tjänsteverksamheter vilket gör att synen på värde och värdeskapande i en offentlig tjänstelogik behöver anpassas för att fungera framgångsrikt. Vår forskning avser att bidra med sådan kunskap.

Interna kommunikationsprocesser

I många organisationer tas intern kommunikation för given. Vår forskning visar att en förutsättning för en väl fungerande intern kommunikation är ett öppet kommunikationsklimat. I organisationer med ett öppet kommunikationsklimat vågar medarbetarna uttrycka sina åsikter även om dessa går emot de dominerande idéerna. Med ett öppet kommunikationsklimat kan medarbetarna även berätta om sina misstag och organisationen kan lära av dessa och ha bättre förutsättningar att lära och bli mer framgångsrika. 

Strategiskt lyssnande  

Att lyssna är något av det enklaste vi kan göra, ändå är det i praktiken så svårt. Forskning visar att organisationer ägnar sig alldeles för lite åt lyssnande och när lyssnande väl sker är det inte systematiserat. Det finns stora värden som kan uppnås genom att öka lyssnandet. Detta är ett forskningsområde som vi just nu är i startgroparna med.

Den lärande organisationen

Om en arbetsorganisation skall ha förmåga att hantera negativa händelser så krävs en förmåga att lära sig av tidigare erfarenheter. Den forskning som CLOO bedriver inom detta fält berör hur chefer på olika sätt kan arbeta med organisationens struktur och kultur för att optimera erfarenhetsåterföring.

Medarbetarenkäter nu och i framtiden

Enkäter till både medarbetare, brukare och kunder är en del av vardagen i de flesta organisationer. Det finns ett stort utbud av tekniska verktyg för att samla in och bearbeta data för olika typer av ändamål (arbetsmiljö, kundnöjdhet mm). Vad som däremot är svårare att hantera med hjälp av teknik är hur data tolkas, används i beslutsfattande och hanteras på ett sätt som ger trovärdighet. I gränslandet mellan tekniker för databearbetning, ledning, lärande, makt och psykologisk trygghet finns en rad utmanande frågeställningar för både forskning och praktik. Detta gäller inte minst när organisationer i ökande utsträckning kan komma att ha tillgång till mängder av data genom att använda mobilteknologi och AI.

Du kan engagera en forskare inom CLOO på längre eller kortare tid för att genomföra ett forskningsprojekt, göra en utredning, leda en forskningscirkel, diskutera utbildningar, skriva en rapport eller vara ett stöd och ett bollplank i olika frågor relaterade till våra kunskapsområden. 

Våra forskare och er organisation kan exempelvis gemensamt skriva en forskningsansökan om finansiering för att genomföra en studie om exempelvis en utmaning som ni möter i ert arbete relaterat till ledning och styrning.

Kontakta CLOO:s forskningskoordinator Anette Svingstedt, anette.svingstedt@ism.lu.se för ett första möte.

Centrum för offentliga organisationer erbjuder utbildningar, både öppna och skräddarsydda, som syftar till att öka kunskapen inom olika ledningsrelaterade områden. En öppen utbildning vid Lund universitet innebär att du som yrkesverksam ges möjlighet att delta på en utbildning som våra forskare utformar och genomför. De riktar sig också till olika funktioner i en organisation – läs mer vid beskrivningen av respektive utbildning nedan.

Kontakta oss för att diskutera era specifika utbildningsbehov och önskemål.

De forskare som deltar har specifik kunskap om de områden de undervisar i. Utbildningarna riktade till dig som arbetar i en organisation och kan ha olika längd, upplägg exempelvis online eller fysiska och så klart behandla olika teman. De riktar sig också till olika funktioner i en organisation – läs mer vid beskrivningen av respektive utbildning.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta i utbildningen. Och du får ett diplom från Lunds universitet som visar att du genomgått utbildningen. Nedan kan du läsa mer och anmäla de till någon av följande öppna utbildningar.

Aktuellt

Detta sker under 2022 och 2023

Den tröga samverkan i välfärden
– hur samordnarroller kan hjälpa till att ta oss framåt

Välkommen till ett seminarium om värdesamskapande med praktiska
exempel på hur aktörer och deras resurser kan integreras med
användarna i fokus. 

Seminariet bygger på en forskningscirkel – att leda och organisera
värdesamskapande – där samordnare, koordinatorer och
innovationsledare från Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region
Skåne medverkar tillsammans med forskarna Pernilla Danielsson och
Ulrika Westrup vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds
universitet.

Datum: 17 mars 09.00-12.00

Plats: Campus Helsingborg, Lunds universitet, Lokal: C-side vån 7

Anmälan: Senast 10 mars via https://simplesignup.se/event/200565


Webbinarium om strategiskt lyssnande

I teorin är lyssnande enkelt. Men i praktiken är det mycket svårt. Generellt lyssnar organisationer alldeles för lite. 90 procent av organisationers kommunikation består av att talaoch sprida information. Det råder en lyssnandets kris

Välkomna till ett webbinarium där vi talar om hur organisationer kan bli bättre på att lyssna strategiskt. Professor Mats Heide och universitetslektor Anette Svingstedt presenterar delar ur sin kommande bok om strategiskt lyssnande.

Datum: våren 2023

Anmälan: Kontakt anette.svingstedt@ism.lu.se


Webbinarium om chefsskap när det råder osäkerhet

Corona-pandemin har visat att en kollektiv förmåga att hantera osäkerhet är en viktig kompetens för att en arbetsorganisation skall kunna anpassa sig till ett yttre hot. Att hantera osäkerhet handlar inte om att undvika risker utan snarare om att bli expert på att verka i osäkra miljöer. För att arbeta mot detta mål finns det flera metoder att tillgå. Välkomna till ett webbinarium där fokus är just detta. Docent Magnus Lindén presenterar forskning och strategier för att göra arbetsplatsen mer resilient vid förändring och kris".

Datum: hösten 2023

Anmälan: Mejla din anmälan till anette.svingstedt@ism.lu.se, så får du en länk till seminariet

Ledarskap och kommunikation i kris och förändring

Kursen Ledarskap och kommunikation i kris och förändring utvecklar din förmåga att leda och kommunicera med medarbetare i komplexa och osäkra situationer – kriser och förändringar. På denna kurs kommer du att få träffa Lunds universitets kunniga forskare och lärare inom området strategisk kommunikation och arbetspsykologi. Kriser och förändringar är situationer då det finns ett stort behov av information och dialog, men alltför ofta kommunicerar vi för lite, för sent eller på ett sätt som inte svarar mot medarbetarnas behov.

Kursen bidrar med ett nytt sätt att se på ledarskap och kommunikation, där medarbetarnas betydelse och medarbetarskapet står i centrum. På kursen fokuserar vi på relationen mellan chef och medarbetare och vikten av ett öppet kommunikationsklimat för att organisationen ska kunna anpassa sig snabbt till föränderliga villkor.

För mer information om kursen, kontakta Anette Svingstedt, forskningskoordinator vid CLOO, anette.svingstedt@ism.lu.se eller telefon 0708-710 277


Strategiskt lyssnande

Kursen Strategiskt lyssnande utvecklar din förmåga att skapa effektiva strategier för att utforma ett strategiskt lyssnade i din organisation. Ett ökat lyssnande underlättar för att leda organisationer i förändring. På denna kurs kommer du få träffa Lunds universitets kunniga forskare och lärare inom området strategisk kommunikation, arbetspsykologi och service management.

Kursen utvecklar både din och organisationens förmåga att lyssna. Forskningen visar att det råder en kris vad gäller lyssnande i organisationer. Merparten av organisationers kommunikation handlar alltför ofta om att ensidigt sända ut information till både medarbetare och dem man är till för. Organisationer behöver lyfta lyssnandet till en strategisk nivå. Genom att utforma hela organisationer för ökat lyssnande stärks effektiviteten, förändringsviljan och arbetsklimatet förbättras.  

För mer information om kursen, kontakta Anette Svingstedt, forskningskoordinator vid CLOO, anette.svingstedt@ism.lu.se eller telefon 0708-710 277 

Vilka vi är

Följande forskare är engagerade i CLOO.

Johan Alvehus

Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om ledarskap och styrning i professionsorganisationer. Johan Alvehus arbetar med frågor om ledarskap och hur olika professioners intressen balanseras (eller inte!) i organisationer. Han är särskilt intresserad av frågor som rör makt och inflytande kontra individers autonomi.

Kontakt: johan.alvehus@ism.lu.se.

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/johan-alvehus

Pernilla Danielsson

Pernilla Danielsson är industridoktorand och innovationschef i kommunal och regional regi med fokus på barn och unga. Pernilla Danielsson intresserar sig för frågor om tjänsteinnovation i välfärden, med ett särskilt fokus på värdeskapande, värdesamskapande samt hur vi inom välfärden lyckas (eller inte) att integrera samhällets resurser för barnens, ungdomarnas och de unga vuxnas skull.

Kontakt: pernilla.danielsson@ism.lu.se.

Mer information: https://portal.research.lu.se/sv/persons/pernilla-danielsson

Mats Heide

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation och har ett brett intresse för organisationer och kommunikation. Mats Heide har i sin forskning fokuserat på förändringskommunikation, kriskommunikation, medarbetarskap och ledarskap inom framför allt offentliga organisationer.

Kontakt: mats.heide@isk.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/mats-heide

Robert Holmgren

Robert Holmgren är universitetslektor i psykologi och inriktad mot arbets- och organisationspsykologi. Områden som särskilt intresserar Robert Holmgren är ledarskap och ledarutveckling samt förändring av arbetssätt inom offentliga verksamheter med särskilt fokus på evidensbaserad praktik och implementering av forskningsresultat.

Kontakt: robert.holmberg@psy.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/robert-holmberg

Magnus Linden

Magnus Linden är docent i psykologi och intresserar sig för frågor om ledarskapets utmaningar. Magnus Linden forskar specifikt om hur ledarskap kan användas för att bygga resilienta organisationer där både organisationen och medarbetarna har en förmåga att anpassa sig och arbeta effektivt under komplexa förhållanden präglade av osäkerhet och stress. 

Kontakt: magnus.linden@psy.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/magnus-lindén

Charlotte Simonsson

Charlotte Simonsson är docent i strategisk kommunikation med stort intresse för organisationers interna kommunikationsprocesser. Charlotte Simonsson har i sin forskning ett särskilt fokus på kommunikativa aspekter av ledarskap och medarbetarskap samt kommunikationens roll i förändringsarbete och hantering av kriser internt.

Kontakt: charlotte.simonsson@isk.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/charlotte-simonsson

Anette Svingstedt

Anette Svingstedt är universitetslektor i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om kundmötet och värdeskapande, med ett särskilt fokus på hur man i organisationer leder och styr för att skapa förutsättningar för ett gott värdeskapande. Strategiskt lyssnande och värdeskapande är ett starkt intresseområde[MOU2] .

Kontakt: anette.svingstedt@ism.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/anette-svingstedt

Mattias Wengelin

Mattias Wengelin är universitetslektor i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om säkerhet och skydd, särskilt med fokus på hur regelverk påverkar praktik. Ett område under utveckling som berör styrning av institutionaliserad frivillighet, samhällsfunktioner där frivilliga är funktionsbärande.

Kontakt: mattias.wengelin@ism.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/mattias-wengelin

Ulrika Westrup

Ulrika Westrup är docent i tjänstevetenskap har under många år intresserat sig för tjänsteperspektivet och tjänsteinnovation i offentliga organisationer. Ulrika Westrup har särskilt intresse för förutsättningar och villkor för välfärdstjänster. En central del i forskningen är integrering av resurser och problematiken med arbete över organisatoriska och professionella gränser (resursintegrering).

Kontakt: ulrika.westrup@ism.lu.se

Mer information: https://portal.research.lu.se/en/persons/ulrika-westrup

Publikationer med anknytning till CLOO

Klicka på det aktuella året för att få en lista på publikationer.

 • Danielsson, P., & Westrup, U. (2022). Styrelsearbete i Finsam Landskrona/Svalöv med användaren i fokus: Förslag till den nya styrelsen avseende fortsatt arbete med ett tjänsteinnovativt förhållningsätt. Läs artikeln här
 • Alvehus, Johan, & Hallonsten, Olof (2022). Institutional logics and functionalist differentiation theory: Challenges and pathways forward. Organization Theory, 3(3). Läs artikeln här
 • Alvehus, J. (2022). The Logic of Professionalism: Work and Management in Professional Service Organizations. Bristol: Bristol University Press. Läs mer om boken här.
 • Alvehus, J. (2021). Docility, obedience and discipline: Towards dirtier leadership studies. Journal of Change Management (Ahead of print), 1–13. doi:10.1080/14697017.2021.1861696. Läs artikeln här.
 • Empson, L., & Alvehus, J. (2020). Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies, 41(9), 1234–1256.
 • Alvehus, J., Eklund, S., & Kastberg, G. (2020). To strengthen or to shatter? On the effects of stratification on professions as systems. Public Administration, online.
 • Westrup, Ulrika & Danielsson, Pernilla. A service perspective on work with vulnerable children: frontline staff’s perceptions of how management affects value creation. Scandinavian Journal of Public Administration. 23(3–4), 3–21.
 • Westrup, Ulrika, Danielsson, Pernilla & Lindqvist, Katja (2020). Tjänsteinnovation i välfärdens vardag. Förutättningar föt innovationsarbete i socialtjänst och skola. Lund: Lunds universitet, Media-tryck.
 • Alvehus, Johan & Kastberg, Gustaf (2019). Ökande administration – Belägg och potentiella förklaringar: två essäer, KFi-rapport nr 155. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige/Göteborgs universitet.
 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Inhabiting institutions: Shaping the first teacher role in Swedish schools. Journal of Professions and Organization, 6(1): 33–48.
 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Lärarkåren och förstelärarna. Splittrad, stärkt och styrd profession. Lund: Studentlitteratur.
 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Organizing professionalism – New elites, stratification and division of labor. Public Organization Review19(1), 1–15.
 • Danielsson, Pernilla, Johansson, Roger och Westrup, Ulrika (red.) (2019). Tjänstelogisk i väfärden. En modell för hur samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Studentlitteratur. Lund.
 • Espersson, Malin & Westrup, Ulrika (2019). Value Destruction in Swedish Welfare Services: Frontline Workers’ Impact on Asylum-Seeking Minors’ Possibilities of Creating Value in Early Integration. International Journal of Public Administration, 43(2), 144–154.
 • Lindqvist, Katja & Westrup, Ulrika (2019). Non-voluntary service interaction from a service logic perspective: Children and value co-creation.Public Management Review. DOI: 10.1080/14719037.2019.1648698
 • Westrup, Ulrika, Haraldsson, Anna & Ricketts, Amanda (2019). Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar. En modell för beräkningar av tid, kostnader och samverkan. Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
 • Alvehus, Johan & Andersson, Thomas (2018). A new professional landscape: Entangled institutional logics in two Swedish welfare professions. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3): 91–109.
 • Lindén, M., Salo, I., & Jansson, A. (2018). Organizational stressors and burnout in public librarians. Journal of Librarianship and Information Science, 1-6.
 • Westrup, Ulrika (2018). The potential of service dominant logic as a tool for developing public sector services: A study of a Swedish case. International Journal of Quality and Service Sciences. 10(1), 36–48.
 • Alvehus, Johan (2017). Clients and cases: Ambiguity and the division of labour in professional service firmsBaltic Journal of Management, 12(4), 408–426.
 • Alvehus, Johan, & Andersson, Thomas (2017). Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer. Retrieved from Stockholm: webbutik.skl.se/sv/artiklar/styrning-och-professionellt-inflytande-i-offentliga-organisationer.html
 • Krohwinkel, Anna, Alvehus, Johan, Ekholm, Anders, Rognes, Jon, & Winberg, Hans (2017). Från flytt till förändring. En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne. In LHC Report Nr 1, 2017. Stockholm: Stiftelsen Leading Health Care.
 • Nilsson, Annika, Westrup, Ulrika, Espersson, Malin, Gyllander Torkildsen, Lisbeth & Olsson, Andreas. (2017). Utmaningar i välfärdens stuprör – Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet. Holmbergs. Malmö. [ISBN 978-91-639-4377-5]
 • Persson, Jan E. & Westrup, Ulrika(2017). “Human Services and the Concept of Efficiency” in Finken, Sisse, Mörtberg, Christina & Mirijamdotter, Anita. (eds.) "Dilemmas 2015 Papers from the 18th annual International Conference for Human Services: Organizing, Designing and Managing".  Online publikation LNU library, Sweden. 
 • Alvehus, Johan (2016). Politisk fingertoppskänsla – ledarskapets dolda sida. Organisation & Samhälle 2016(2), 36–39.
 • Lindén, M. (2016). Psykosocial arbetsmiljö på P7: Rapportering av enkätresultat. Arbetsmiljö – ledarskap – stress – riskbeteende. Institutionen för Psykologi.
 • Westrup, Ulrika. (2016). Service management perspective into welfare services. A study of two Swedish cases. International Journal of Public Administration. 39(8), 635–645.
 • Westrup, Ulrika & Åström, Eva. (2016). Utmaningar i arbetet att skapa en servicekultur. En studie av ett kontaktcenter. Institutionen för service management. Campus Helsingborg. Lunds universitet. [ISBN 978-91-982330-4-9]
 • Alvehus, Johan (2015). Professional Service Organization. In S. M. Dahlgaard-Park (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy(pp. 512–513). Thousand Oaks: SAGE.
 • Salo, I. & Lindén, M. (2015). Riskperception och interventionsmetoder: Hur vår uppfattning om risker kan påverka uppkomsten av olyckor i arbetslivet. Arbetsmiljöverket Kunskapssammanställning, 2015:7.
Johan Alvehus. Porträttfoto.

Kontakt

Johan Alvehus

Professor och forskningskoordinator för CLOO.

johan.alvehus@ism.lu.se

Kontakt

Anette Svingstedt

Universitetslektor och forskningskoordinator för CLOO

anette.svingstedt@ism.lu.se 

0708-710 277

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-10-14