lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Provorganisationen

 

Provorganisationen på Campus Helsingborg samordnar provhanteringen för Socialhögskolan, Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Organisationen ligger under administrativa avdelningen inom LU Service.

Vårt uppdrag är att säkerställa att provtillfällen hanteras rättssäkert och efter Institutionernas riktlinjer på bästa sätt.

 

Gemensamma riktlinjer för provhanteringen har utformats av en arbetsgrupp bestående av LU Service och en representant från vardera institutionen, samt personal som arbetat med dessa uppgifter hittills.

Utifrån dessa har det utformats rutindokument och lathundar

 • Rutiner för Campus Helsingborgs lärare vid prov
 • Provomslag med obligatorisk information
 • Provregler för institutionernas studenter på Campus Helsingborg

Rutiner för lärare vid provtillfällen vid Campus Helsingborg

Vi har tillsammans med institutionerna skapat en lathund, som är tänkt att användas som en stegvis guide för lärare (ISK, ISM och Socialhögskolan) vid beställning av prov. Arbetet internt på institutionerna kan variera och lathunden ses mer som en checklista.

Nedan kallad provansvarig avser av institutionen utsedd ansvarig för provet som är lärare/ kursansvarig/examinator.

1. Planering inför prov (innan terminsstart) 

 • I samband med schemaläggning inför terminen bokas provtillfällen (ordinarie + två omprov) hos lokalbokning/schemaläggaren i TimeEdit. Tänk på att ha tillräckligt lång tid mellan prov och omprov så provet hinner rättas eftersom det är två veckor anmälningstid.
 • Uppge i schemat vilken typ av prov som planeras så att rätt bemanning och lokaler kan bokas (digitalt med Inspera eller papper).
 • När schemaplaneringen är gjord så bokas proven via provomslagsmallen eller formulär: länk till formulär (senast en månad innan provtillfället) I underlagen finns obligatorisk information som är viktig för planeringen av provet och personalbemanning.
 • Skapa tillfällen (via institutionen) i Ladok med anmälningstid som stänger två veckor innan provtillfället.

 

2. Inför provtillfället (ca 1 vecka innan)

 • Se till att provet är klart och delas med provorganisationen. Tänk på det är provansvarigas ansvar att innehållet i provet är korrekt, korrekturläs gärna provet en extra gång innan det skickas till provorganisationen. 
 • Vid digitala prov med Inspera så skapar institutionen (provansvarig) provet och lägger till provadministrationen i Inspera som ”admin” (pia.tham@service.lu.se) senast 5 arbetsdagar innan.Vid komplicerade prov (ex. stora bilagor som skall bifogas) ska provansvarig ta kontakt med provorganisationen vid anmälningstidens utgång. Skapa provet enligt anvisningar och glöm inte döpa den i ordningen kurskod, datum, prov. Ex: KSMC25 210512 omprov 
 • Vid pappersprov så skickas provet som pdf med e-post till provhbg@service.lu.se alt. lämna över en papperskopia i ett kuvert (kontakta för överlämning). Senast 5 arbetsdagar före provdatum behöver provorganisationen pappersprovet. 
 • Vid anpassade prov så meddelar provorganisationen läraren var studenter med pedagogiskt stöd skriver sina prov, vid salsprov. Varje institution har en kontaktperson som ansvarar för att provorganisationen i god tid (första vardag efter anmälningstidens utgång, 14 dagar innan provtillfälle) får information om vilka studenter som är berättigade anpassat (pedagogiskt) stöd vid prov.

I samband med att anmälningstiden för provet går ut skickas e-post från provorganisationen till studenterna som är anmälda i Ladok, innehållande;

·  Kurs, datum, provtid samt ev. länkar och koder som behövs för att genomföra provet.

·  Typ av prov (digitalt/papper/ anonymt) och vad som krävs för att genomföra provet (teknik, identifiering, förberedelser, tillåtna hjälpmedel, etc.)

 

3. Under provtillfället


Provansvarig behöver vara tillgänglig för provorganisationen vid alla provtillfällen under hela provtiden för frågor/situationer via telefon (inkluderar studenter med förlängd skrivtid).

Vid ordinarie provtillfälle behöver provansvarig vara tillgänglig för studenternas frågor, tiden utlyses till studenterna i samband med övrig information inför provet. 

 

 

4. Efter provtillfället


Pappersprov, närvarolistor, etcetera sorteras och lämnas av provorganisationen i kassaskåpet på entréplan och kan hämtas senast dagen efter provtillfället av institutionen. Efter betygssättning och ev. skrivningsgenomgång (ordinarie prov) lämnas ej uthämtade pappersprov i receptionen för utlämning.

 

 

KONTAKT

Avdelningschef Ann Lindvall Lundgren
Tfn: +46 46 222 39 46
E-post: ann.lindvall_lundgren@service.lu.se

Provsamordnare Pia Tham
Tfn: +46 42 356 541
E-post: provhbg@service.lu.se

 

Lathund

Rutiner för lärare vid provtillfällen vid Campus Helsingborg