Centrum för ledning av offentliga organisationer

CLOO

Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO)

Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO) är ett nav för forskning och undervisning inom Lunds universitet som rör tjänsteverksamheter inom offentlig sektor.

Centret arbetar bland annat med frågor om hur offentlig sektor leds, organiseras, styrs och kontrolleras. Vi erbjuder också utbildning och uppdragsutbildning i dessa frågor.

CLOO karaktäriseras av en kreativ forskningsmiljö präglad av tvär- och flervetenskaplighet. Enkelt uttryckt innebär det att personer med olika kunskaper samlas för att lösa gemensamma problem och frågeställningar.

Bakgrund 

Offentlig sektor är, tycks det, i ständig förändring. Efter den kritik som riktats mot styrformen New Public Management (NPM) kommer nya ambitioner kring styrning och organisering, allt från lean via med-ledarskap till tillitsstyrning. Ofta finns ambitioner om förändrings- och innovationsarbete baserade på politiskt initierade krav och önskemål. Allt detta ställer nya krav på hur de tjänster som offentlig sektor tillhandahåller organiseras, leds, styrs och kontrolleras.

Offentliga tjänsteverksamheter handlar om att tillhandahålla ett värde för direkta användare, brukare eller invånare i en kollektiv mening. Diskussioner om ledning, organisering och styrning bör därmed ta sin utgångspunkt i detta. Perspektiv baserade på tjänstelogiskt tänkande bidrar till ett användarorienterat fokus och nya sätt att närma sig frågor om ledning som utmanar och utvecklar existerande styrformer.

Med utgångspunkt i ett sådant nuläge behövs forskning och utbildning som sätter de professionellas värdeskapande och arbetsprocesser i fokus och som samtidigt beaktar att offentliga tjänsteverksamheter är en del av det demokratiska och politiska samhällssystemet. Det finns ett behov av både verksamhetsnära utveckling och innovation och av kritiskt ifrågasättande av förgivettaganden. CLOO har ambitionen att genom direkt samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv bidra till detta.

Vad vi gör

Klicka på den rubrik som du önskar veta mer om.

CLOO verkar för att skapa utbyte mellan olika institutioner samt ökad samverkan mellan dessa. I vår forskning knyter vi samman ett stort antal forskare från olika institutioner och fakulteter vid Lunds universitet som arbetar med frågor som rör tjänsteverksamheter i offentlig sektor och fungerar som ett nav för dessa. Hos oss finns bland annat representanter från Institutionen service management, Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för psykologi.

Pågående och framtida forskning presenteras genom seminarieserier. Vi erbjuder också stöd till dig planerar ditt forskningsprojekt.

CLOO arrangerar uppdragsutbildningar. Dessa riktar sig främst till chefer, ledare, medarbetare och politiska beslutsfattare i offentlig sektor. 

Utbildningarna genomförs av meriterade forskare och kan exempelvis kretsa kring frågor som rör: 

 • ledarskap och medarbetarskap 

 • ledarskap och självinsikt

 • stress

 • arbetsmiljö

 • feedback

 • tjänstelogik och innovation

 • organisation

 • organisering samt ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Vi tar gärna emot idéer och kan skräddarsy utbildningar efter behov.

CLOO arbetar för att sprida den forskning som bedrivs vi centret. Pågående forskning gör tillgänglig även utanför universitetet så att den kan bidra till utvecklingen av offentlig sektor. 

Vi anordnar öppna föreläsningar, seminarier och workshops för allmänheten och andra intresserade. 

Den huvudsakliga kanalen för detta är CLOO Mötesplats offentlighet. Under denna halvdag bjuds chefer, politiker och andra beslutsfattare in till föreläsningar och seminarier kring aktuella frågor i offentlig sektor. 

Centrets forskning ska vara lättillgänglig och enkel att hitta. Aktuell forskning publiceras därför löpande nedan.

Vilka vi är

Klicka på den forskare som du är intresserad att veta mer om för att få mer detaljerad information om aktuell forskning och tidigare publikationer personen gjort.

Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om ledarskap och styrning i professionsorganisationer. Han arbetar med frågor om ledarskap och hur olika professioners intressen balanseras (eller inte!) i organisationer. Han är särskilt intresserad av frågor som rör makt och inflytande kontra individers autonomi. Han har nyligen avslutat en studie av förstelärarreformen som presenterades i boken Lärarkåren och förstelärarna (tillsammans med Gustaf Kastberg och Sanna Eklund, Förvaltningshögskolan i Göteborg) och han publicerade under hösten 2020, en bok om hur företagsekonomiskt tänkande påverkar samhället (redaktör tillsammans med Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet).

Johan Alvehus forskningssida på Lunds universitets webbplats 
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/lararutbildning-och-pedagogik/ledarskap-och-skolutveckling/lararkaren-och-forstelararna/

Ytterligare information om boken 'Lärarkåren och förstelärarna' på extern webbplats
https://santerus.se/om-undran-infor-foretagsekonomin-bok-214.html

Detaljerad information om boken 'Om undran inför företagsekonomi' på extern webbplats

Pernilla Danielsson är forskare och innovationschef i kommunal och regional regi med fokus på barn och unga. Inom hennes forskning intresserar hon sig för tjänsteinnovation i välfärden, med ett särskilt fokus på värdeskapande, värdesamskapande samt hur vi inom välfärden lyckas (eller inte) att integrera samhällets resurser för barnens, ungdomarnas och de unga vuxnas skull. Hon är medförfattare till boken Tjänstefolk i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus, som bygger på en tidigare forskningscirkel. Samt rapporten Tjänsteinnovation i välfärdens vardag: Förutsättningar för innovationsarbete i socialtjänst och skola, som bygger på resultat från ett tidigare Vinnovaprojekt. Pernilla Danielsson arbetar under 2020 med bland annat forskningsprojektet Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv.

Information om boken 'Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus' på extern webbsida
https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/tjansteinnovation-i-valfardens-vardag-foerutsattningar-foer-innovationsarbete-i-socialtjanst-och-skola(0e861885-a128-4046-8f21-f4a28626d884).html

Rapporten 'Tjänsteinnovation i välfärdens vardag: Förutsättningar för innovationsarbete i socialtjänst och skola' på Lunds universitets webbsida

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation, och har ett brett intresse för detta forskningsområde. Mats har deltagit i forskningsprojekt om förändringskommunikation, kriskommunikation med personer med utländsk härkomst, intern kriskommunikation och ledningars, ledares och medarbetares kommunikation. För närvarande är han involverad i forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer tillsammans med Charlotte Simonsson och Rickard Andersson. Detta är en fortsättning på det avslutade projektet Kommunikativa organisationer. Mats Heide har publicerat 15 böcker och ett antal artiklar och bokkapitel. 2019 publicerades boken Strategisk intern kommunikation (tillsammans med Susanne Dahlman) på Liber (2019), och den internationell utgåvan Strategic internal communication 2020 (Routledge). Under 2019 publicerades även boken Internal crisis communication (Routledge) som han skrivit tillsammans med Charlotte Simonsson.
https://www.isk.lu.se/mats-heide

Mats Heides forskarsida på Lunds universitets webbplats 
https://www.isk.lu.se/forskning/forskningsprojekt/aktuella-forskningsprojekt/kommunikativa-organisationer

Information om projektet 'Kommunikativa organisationer' på Lunds universitets webbsida
https://www.liber.se/produkt/strategisk-intern-kommunikation-23439

Information om boken 'Strategisk intern kommunikation' på extern webbsida
https://www.routledge.com/Strategic-Internal-Communication-A-Practitioners-Guide-to-Implementing/Dahlman-Heide/p/book/9780367435387

Information om boken 'Strategic internal communication' på extern webbsida
https://www.routledge.com/Internal-Crisis-Communication-Crisis-Awareness-Leadership-and-Coworkership/Heide-Simonsson/p/book/9781138354074

Information om boken 'Internal crisis communication' på extern webbsida

Magnus Lindén är docent och lektor i psykologi på Lunds Universitet. Han har en lång erfarenhet av tillämpad forskning och har pågående nationella samarbeten med Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Helsingborgs sjukhus och Svenska Kyrkan. Magnus Lindén har en bred erfarenhet av att undervisa i ledarskap och närliggande forskningsområden både inom och utanför Lunds Universitet.  

Magnus Lindéns forskarsida på Lunds universitets webbplats

Charlotte Simonsson har under många år intresserat sig för organisationers interna kommunikationsprocesser. En stor del av hennes forskning har handlat om kommunikativa aspekter av ledarskap och medarbetarskap, men hon har också forskat om kommunikationens roll i förändringsarbete och hantering av kriser internt. 2020 ledde hon tillsammans med Mats Heide ett omfattande forskningsprojekt Kommunikativa offentliga organisationer som syftar till att nå ökad kunskap om medarbetarnas roll i att skapa förtroende och relationer. I projektet deltar elva offentliga organisationer och under tre år kommer tre temaområden att belysas: kommunikativt medarbetarskap, digitalisering samt kommunikationens roll i verksamhetsutveckling. Charlotte har publicerat ett antal böcker, senast Internal Crisis Communication (med Mats Heide, Routledge 2019) samt Kommunikation i organisationer (tillsammans med Mats Heide och Catrin Johansson), ny upplaga 2021.

Charlotte Simonssons forskarsida på Lunds universitets webbplats 

Information om boken 'Internal Crisis Communication på extern webbsida 

Information om boken 'Kommunikation i organisationer' på extern webbsida

Ulrika Westrup har många års erfarenheter av att driva praktiknära forskning med representanter från, socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin. De tre senaste forskningsprojekten handlar om (1) tjänsteinnovation i socialtjänst och skola, (2) framtagande av en modell för att beräkna tid och kostnader för samverkan mellan socialtjänst och skola, och (3) Integration av ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Ulrika är bland annat medförfattare till böckerna Gränsöverskridande chefskap: Arbeta över organisatoriska gränser i människonära tjänsteverksamheter och Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Hon är bland annat verksam i forskningsprojektet Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv.

Ulrika Westrups forskarsida på Lunds universitets webbplats

Information om boken 'Gränsöverskridande chefskap: Arbeta över organisatoriska gränser i människonära tjänsteverksamheter' på extern webbsida

Information om boken 'Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus' på extern webbsida

Aktuella projekt

Klicka på det projektnamnet som du är intresserad av för att få veta mer om vad projektet innebär.

Hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö. Chefers ohälsa ökar dramatiskt, visar studier. Detta rör inte minst chefer i offentlig sektor, som ofta arbetar i multiprofessionella miljöer, vilket betyder att de måste hantera multipla verksamhetslogiker i sin vardag. Det finns också en tydlig könsskillnad, där kvinnliga chefers uppvisar betydligt högre grad av ohälsa. Då kvinnliga chefer är i majoritet i kommunal och regional sektor är detta ett särskilt angeläget problem. Syftet med detta projekt är att bidra till ökad kunskap kring arbete med att kartlägga, förebygga och åtgärda chefers ohälsa i Helsingborgs stad. Genom projektet är ambitionen att (i) bidra praktiskt med kunskap om hur stöd i arbete med chefers ohälsa kan och bör utformas i organisationer och (ii) bidra teoretiskt till litteraturen kring HRM och dess blinda fläck avseende hälso- och hållbarhetsarbete i relation till chefer. Projektet påbörjades 20

Den (ut)forskande staden är en experimentverkstad i Helsingborgs Stad, där olika förvaltningar i samarbete med medborgare och akademi tester nya metoder för samverkan och medborgardialog. Inom labbet Gestaltad livsmiljö arbetar vi med gränsöverskridande frågor kring stadsplanering med ambitionen att finna nya arbetssätt för samarbete och dialog mellan olika kunskapsområden.

Detaljerad information om projekt 'Den (ut)forskande staden' på Helsingborgs stads webbplats

Kommunikativa organisationer (2014–2018) hade som syfte fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål. I projektet studerades följande företag och organisationer: Eon, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö stad, NCC, Polismyndigheten, PostNord, IKEA (Sverige) Försäljnings AB, Stockholms stad och Västra Götalandsregionen. Projektet finansierades av de deltagande organisationerna. Huvudfinansiärer var Helsingborgs stad och Sveriges kommunikatörer. Rapporterna som producerades går att ladda ner från Sveriges kommunikatörers webbplats. 

Sammanställning av rapporter från projektet på Sveriges kommunikatörers webbplats

Kommunikativa offentliga organisationer (2020–2022) har som syfte att skapa ny kunskap om medarbetarnas roll i att skapa och bevara förtroende och relationer. Under de tre åren kommer följande områden att fokuseras: kommunikativt medarbetarskap, digitalisering och kommunikatörernas roll som verksamhetsutvecklare. Följande organisationer ingår i studien: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lunds universitet, Malmö stad, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Skatteverket, Stockholms stad, Svenska kraftnät, Trafikverket och VA Syd.

Forskningsprojektet Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv handlar om hur samordningsförbund säkerställer innovationsprocesser utifrån ett tjänsteperspektiv. I dessa processer har FINSAM Landskrona Svalöv i uppgift att stödja integrering av resurser mellan utbildningsförvaltningar, socialtjänster, omsorgsförvaltningar, primärvårdsenheter, psykiatri, Arbetsförmedling och Försäkringskassan så att de tillsammans underlättar för unga vuxna med behov av samordnat stöd att kunna skapa sitt värde, såsom ökat välbefinnade, påbörja studier, komma ut i arbetslivet. Forskningsmetoden i projektet är följeforskning utifrån målet att skapa gemensam kunskap mellan praktiker och forskare om tjänsteinnovation i samordning och resursintegrering.

Publikationer med anknytning till CLOO

Klicka på det aktuella året för att få en lista på publikationer.

 • Alvehus, J. (2021). Docility, obedience and discipline: Towards dirtier leadership studies. Journal of Change Management (Ahead of print), 1–13. doi:10.1080/14697017.2021.1861696. Läs artikeln här.

 • Empson, L., & Alvehus, J. (2020). Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies, 41(9), 1234–1256.
 • Alvehus, J., Eklund, S., & Kastberg, G. (2020). To strengthen or to shatter? On the effects of stratification on professions as systems. Public Administration, online.
 • Westrup, Ulrika & Danielsson, Pernilla. A service perspective on work with vulnerable children: frontline staff’s perceptions of how management affects value creation. Scandinavian Journal of Public Administration. 23(3–4), 3–21.
 • Westrup, Ulrika, Danielsson, Pernilla & Lindqvist, Katja (2020). Tjänsteinnovation i välfärdens vardag. Förutättningar föt innovationsarbete i socialtjänst och skola. Lund: Lunds universitet, Media-tryck.

 • Alvehus, Johan & Kastberg, Gustaf (2019). Ökande administration – Belägg och potentiella förklaringar: två essäer, KFi-rapport nr 155. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige/Göteborgs universitet.

 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Inhabiting institutions: Shaping the first teacher role in Swedish schools. Journal of Professions and Organization, 6(1): 33–48.

 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Lärarkåren och förstelärarna. Splittrad, stärkt och styrd profession. Lund: Studentlitteratur.

 • Alvehus, Johan, Eklund, Sanna & Kastberg, Gustaf (2019). Organizing professionalism – New elites, stratification and division of labor. Public Organization Review19(1), 1–15.

 • Danielsson, Pernilla, Johansson, Roger och Westrup, Ulrika (red.) (2019). Tjänstelogisk i väfärden. En modell för hur samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Studentlitteratur. Lund.

 • Espersson, Malin & Westrup, Ulrika (2019). Value Destruction in Swedish Welfare Services: Frontline Workers’ Impact on Asylum-Seeking Minors’ Possibilities of Creating Value in Early Integration. International Journal of Public Administration, 43(2), 144–154.

 • Lindqvist, Katja & Westrup, Ulrika (2019). Non-voluntary service interaction from a service logic perspective: Children and value co-creation.Public Management Review. DOI: 10.1080/14719037.2019.1648698

 • Westrup, Ulrika, Haraldsson, Anna & Ricketts, Amanda (2019). Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar. En modell för beräkningar av tid, kostnader och samverkan. Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

 • Alvehus, Johan & Andersson, Thomas (2018). A new professional landscape: Entangled institutional logics in two Swedish welfare professions. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3): 91–109.

 • Lindén, M., Salo, I., & Jansson, A. (2018). Organizational stressors and burnout in public librarians. Journal of Librarianship and Information Science, 1-6.

 • Westrup, Ulrika (2018). The potential of service dominant logic as a tool for developing public sector services: A study of a Swedish case. International Journal of Quality and Service Sciences. 10(1), 36–48.

 • Alvehus, Johan (2017). Clients and cases: Ambiguity and the division of labour in professional service firmsBaltic Journal of Management, 12(4), 408–426.

 • Alvehus, Johan, & Andersson, Thomas (2017). Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer. Retrieved from Stockholm: webbutik.skl.se/sv/artiklar/styrning-och-professionellt-inflytande-i-offentliga-organisationer.html

 • Krohwinkel, Anna, Alvehus, Johan, Ekholm, Anders, Rognes, Jon, & Winberg, Hans (2017). Från flytt till förändring. En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne. In LHC Report Nr 1, 2017. Stockholm: Stiftelsen Leading Health Care.

 • Nilsson, Annika, Westrup, Ulrika, Espersson, Malin, Gyllander Torkildsen, Lisbeth & Olsson, Andreas. (2017). Utmaningar i välfärdens stuprör – Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet. Holmbergs. Malmö. [ISBN 978-91-639-4377-5]

 • Persson, Jan E. & Westrup, Ulrika(2017). “Human Services and the Concept of Efficiency” in Finken, Sisse, Mörtberg, Christina & Mirijamdotter, Anita. (eds.) "Dilemmas 2015 Papers from the 18th annual International Conference for Human Services: Organizing, Designing and Managing".  Online publikation LNU library, Sweden

 • Alvehus, Johan (2016). Politisk fingertoppskänsla – ledarskapets dolda sida. Organisation & Samhälle 2016(2), 36–39.

 • Lindén, M. (2016). Psykosocial arbetsmiljö på P7: Rapportering av enkätresultat. Arbetsmiljö – ledarskap – stress – riskbeteende. Institutionen för Psykologi.

 • Westrup, Ulrika. (2016). Service management perspective into welfare services. A study of two Swedish cases. International Journal of Public Administration. 39(8), 635–645.

 • Westrup, Ulrika & Åström, Eva. (2016). Utmaningar i arbetet att skapa en servicekultur. En studie av ett kontaktcenter. Institutionen för service management. Campus Helsingborg. Lunds universitet. [ISBN 978-91-982330-4-9]

 • Alvehus, Johan (2015). Professional Service Organization. In S. M. Dahlgaard-Park (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Quality and the Service Economy(pp. 512–513). Thousand Oaks: SAGE.

 • Salo, I. & Lindén, M. (2015). Riskperception och interventionsmetoder: Hur vår uppfattning om risker kan påverka uppkomsten av olyckor i arbetslivet. Arbetsmiljöverket Kunskapssammanställning, 2015:7.

Kontakt

Kontakt

Johan Alvehus

Universitetslektor och forskningskoordinator för CLOO.

johan.alvehus@ism.lu.se

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-10-28