Sopact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Sopact katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Vi arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället. Exempel på historiska och idag helt vedertagna sociala innovationer är ambulansen, förskolan och biblioteken.

Vi arbetar i samskapande processer som identifierar, utvecklar och testar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Vad vi gör

Sopact är i stor sett en lärprocess och en lärprocess som vi vill dela med oss av.

Vår ambition är att förpacka det vi håller på att lära oss genom de verktyg vi redan kan och förfogar över, de verktyg vi upptäcker, tolkar och lär oss att använda under processen, tillsammans med de insikter och nya perspektiv vi får genom workshops i samverkan och processer med våra sociala innovatörer.

Vilka vi är

Vad är en social innovation?

Innovationsmyndigheten Vinnovas definition är att lösningens huvudsyfte är samhällsnyttan, den är inte en bieffekt. Exempel på historiska och idag helt vedertagna sociala innovationer är ambulansen, förskolan och biblioteken.


Sociala innovationer är inkluderande eftersom de utvecklas nära slutanvändaren och ofta i en samskapande process mellan den sociala innovatören, offentlig sektor, privat sektor, akademin och som sagt slutanvändaren.

Var sitter Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet och tillhör Socialhögskolan.Socialhögskolan har sin verksamhet i Lunds så väl som på Campus Helsingborg där vi har vårt kontor.

Arbetar Sopact bara i Skåne?

Båda projekten utgår från Skåne, det ena lokalt i Helsingborg och det andra regionalt, men i båda fallen är ambitionen att resultaten av projekten kan bistå hela Sveriges sociala innovationssystem.

Detaljerad information om Sopact på Sopacts webbplats.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2020-10-23