Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.

Strategisk plan 2023-2026

Under de dryga 20 år som gått sedan Campus Helsingborg sjösattes har vi vuxit till en kritisk massa. Vi skapar nytt på egna meriter samtidigt som vi är tryggt förankrade invid Lunds universitet. Vi är stolta över att vara en del av ett universitet i världsklass, men också fast beslutna att fortsätta vara den föryngringsyta vi redan från början sattes att vara, till ömsesidig nytta för såväl Campus Helsingborg som hela universitetet.

Vi verkar på en global spelplan, men inser vikten av att agera och växa i samspel med lokala aktörer. Det har hjälpt oss utveckla nya, gränsöverskridande utbildnings- och forskningsprogram och en ömsesidigt givande samverkan med företag och institutioner i samhället omkring oss. Samspelet mellan det globala och det lokala är en styrka som kommer fortsätta att hjälpa oss framöver. 

På Campus Helsingborg finns numera alla universitetets fakulteter representerade, i olika omfattning. Det relativt lilla formatet och det faktum att vi fysiskt är koncentrerade till en (1) plats innebär att de spontana mötena mellan studenter, lärare och forskare från olika discipliner blir mer frekventa. Genom att bejaka och ytterligare underlätta dessa möten, till exempel med attraktiva gemensamma studiemiljöer och samverkansytor, skapar vi förutsättningar för det oväntade, spännande och gränsöverskridande. Nya konstellationer bildas och ur dem kommer ny kunskap med nya sätt att se på världen. 

Vår utbildning och forskning, och vår samverkan med samhället utanför akademin, måste bygga på att vi med öppna ögon möter omvärlden så som den faktiskt ser ut. Vi utgör en väsentlig del av ett ledande universitet med en vision att förstå, förklara och förbättra vår värld och de mänskliga villkoren. Och med en omvärld som på kort tid blivit betydligt mer oförutsägbar och föränderlig måste vi kunna agera både snabbare och på nya sätt.

Som en lättrörlig och nyfiken aktör med det stora universitetets muskler, har vårt Campus alla möjligheter att utforska och testa det nya. Vi kan skapa spännande, gränsöverskridande initiativ, och förmedla samhällsrelevant och framtidsinriktad kunskap. Vi kallar det nytänkande och pionjärskap, och det är detta som mer än något annat präglar vår strategiska plan för de närmaste åren.

Helsingborg i januari 2023
Styrelsen genom Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg

 

Prioriterade områden

I den strategiska planen lyfts sex utvecklingsområden fram:
  1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  2. Aktiva samarbeten stimuleras för lösa samhällsutmaningar.
  3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.
  6. Verksamheten präglas av pionjärskap och ständig utveckling.