Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ansvar, organisation och aktiviteter

På Campus Helsingborg samlas utbildning, forskning och samverkan från universitets alla fakulteter under ett och samma tak. Syftet med detta dokument är att beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vid Campus Helsingborg utifrån att flera verksamheter finns representerade. Utgångspunkten ligger i ansvar/organisation och aktiviteter.

Ansvar och organisation

Respektive fakultet/verksamhet ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd, dnr STYR 2020/2060. Prefekter/motsvarande vid fakulteter och övriga verksamheter vid Campus Helsingborg har således arbetsmiljöansvar för sina respektive medarbetare, studenter och sina förhyrda lokaler. Det innefattar också ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). 

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan delegeras till Campus Helsingborgs husprefekt, som också är brandskyddsansvarig, enligt särskild delegation. De fysiska brandskyddskontrollerna utförs av vaktmästeriet (via LU
Service) på CH och återrapporteras till husprefekt. Det åligger respektive prefekt/motsvarande att informera medarbetare och studenter om hur brandskyddet fungerar liksom för samordning av utbildning i allmänt brandskyddsarbete. Husprefekt tillhandahåller information till personal och studenter om utrymningsplaner, släckutrustning, larmsystem, återsamlingsplats etc.

Rektor för Campus Helsingborg har samordnings- och arbetsmiljöansvar för undervisningslokaler och gemensamma ytor som ligger under Utvecklingsenheten. Rektor kan delegera samordnings- och arbetsmiljöansvar till husprefekt enligt ovan nämnda föreskrift. 

Samordningsansvaret har rektor delegerat till husprefekt. Ansvaret innebär att samordna eventuella risker med andra verksamheter, både internt inom LU men även där extern part är involverad. Exempelvis vid tillfälliga byggprojekt och hantering av entreprenörer/besökare.

Vaktmästeriet gör regelbundet säkerhetskontroller i undervisningslokaler enligt särskild instruktion och återrapporterar till husprefekt.

Husstyrelsen och HMS-kommitté

På Campus Helsingborg finns det en husstyrelse som är beställare av infrastruktur och gemensam service. Husstyrelsen utgör också HMS-kommitté vid CH.

Vid campusövergripande frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är husstyrelsen/HMS-kommittén ett samverkansorgan som är beredande och rådgivande till Utvecklingsenheten, fakulteter och övriga verksamheter i Helsingborg. Ärendena i husstyrelsen/HMS-kommittén ska vara av generell karaktär medan individärenden ska hanteras i linjen av respektive berörd ansvarig chef och med sakkunnigt stöd utifrån behov.

Redovisning och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet sker på husstyrelsens möten genom husprefekt.

Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg

Campus Helsingborgs utvecklingsenhet är en universitetsgemensam funktion och leds av rektor för CH. Uppdraget är att stödja utveckling av verksamheter inom Campus Helsingborgs profil och strategi. Detta avser samordning, uppföljning, utveckling och samverkan. Det strategiska arbetet sker i samspel med universitetsledning och aktuella fakultets/institutionsledningar.

Gemensamma lärosalar, grupprum och studiemiljöer är organiserade under Utvecklingsenheten.

Olycksfall och incidenter

På universitetets medarbetarewebb finns instruktioner som beskriver vad som gäller om ett olycksfall eller en incident inträffar. Dessa instruktioner gäller självfallet också på Campus Helsingborg.

Utgångspunkten är att respektive prefekt/motsvarande är ansvarig för sin verksamhet. Olyckan eller incidenten ska hanteras av ansvariga och av närmast berörda. På Campus Helsingborg kan receptionen utgöra ett nav i hanteringen och användas som resurs. Receptionen kan vid behov kontakta väktare, polis, räddningstjänst eller ambulans och öppna upp vilrummet. I anslutning till receptionen finns hjärtstartare och första hjälpen-tavla.

  • Händelser rapporteras i KeyConcept med hjälp av Lucat-ID.
  • Universitetets larmtelefon nås på 20 700 internt, eller +46 46 222 07 00.
  • I en nödsituation – ring 112.
  • Arbetsskador och tillbud rapporteras i IA-systemet.

Campus Helsingborg har en egen handlingsplan för krissituationer och rektor vid CH, Charlotta Johnsson, är krissamordnare. 

Riskbedömning

Riskbedömningar görs och hanteras i respektive verksamhet. Utvecklingsenheten (husprefekt) hanterar övergripande risker eller där flera verksamheter berörs. Skyddsombuden deltar aktivt i riskbedömningen.

Utbildningar

Digital brandskyddsutbildning 

Kurs finns på Kompetensportalen. Alla anställda ska ha genomfört utbildningen enligt rektorsbeslut. Repeteras inom en fem-årsperiod. Att anställda genomför utbildningen är chefens ansvar.

Praktisk släckövning

Släckövning med inhyrd konsult som bokas av husprefekt. Behov av övningen sker i dialog mellan chefer och husprefekt.

HLR-utbildning med hjärtstartare

Anordnas av Företagshälsovården vid LU och kan vid behov erbjudas i Helsingborg. Var 15:e anställd eller minst två på varje arbetsplats ska ha gått första hjälpen-utbildning där hjärt-lungräddning (HLR) ingår. Anmälan sker via Kompetensportalen. Att anställda genomför utbildningen är chefens ansvar.

Övriga utbildningar

Övriga utbildningar relaterade till arbetsmiljö och säkerhet kan arrangeras av husprefekt efter dialog med ansvariga chefer.

Brand

Brandskyddskontroll

Kontroller som utförs av vaktmästeriet. Husprefekt, skyddsombud och studeranderepresentanter bjuds in till kontrollen som utförs fyra gånger/år. Protokollet diarieförs och redovisas på husstyrelsens möten. Delegering av SBA från chef till husprefekt är en förutsättning för kontrollen. Skulle det inte finnas någon delegation utförs kontrollen av verksamheten.

Kontroll av brandsläckare

Kontrollen sker årligen av upphandlad leverantör. Husprefekt är ansvarig för att kontrollen genomförs.

Utrymningsövning

Husprefekt säkerställer att en utrymningsövning årligen genomförs enligt rektorsbeslut. Samordning sker med berörda parter som fastighetsägare, LU Byggnad och Räddningstjänst. Husprefekt är ansvarig för att övningen genomförs.

Årlig uppföljning av SBA

Uppföljning utförs av husprefekt och redovisas på husstyrelsens möten.

Möten

Husstyrelsen och HMS-kommittén

Husstyrelsens uppdrag beskrivs kort ovan och i sin helhet i Instruktion för husstyrelse, tillika HMS-kommitté, vid Campus Helsingborg, dnr STYR 2022/1657. Möten äger rum 4 ggr/år. HMS och SBA har stående punkter på dagordningen.

Husmöten

Husmöten med fastighetsägaren (Wihlborgs) sker cirka 6 ggr/år. Representant deltar även från LU Byggnad.

Möten mellan skyddsombud

Möten mellan lokala skyddsombud sker regelbundet. Huvudskyddsombudet för Campus Helsingborg är sammankallande. Husprefekt kan bjudas in.

Arbetsmiljö

OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö

Undersökning, riskbedömning, åtgärder/handlingsplan och uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utförs av respektive verksamhet. OSA-enkät är ett verktyg för arbetet. Prefekt/motsvarande är ansvarig för genomförandet tillsammans med skyddsombud.

Skyddsrond

Undersökning av arbetsmiljön inklusive egna förhyrda lokaler som utförs av respektive verksamhet. Notera att brandskyddskontrollen görs separat vid delegering (se ovan). Prefekt/motsvarande är ansvarig för genomförandet tillsammans med skyddsombud.

Säkerhetskontroll

Kontroll av gemensamma lärosalar och studieytor som ligger under Utvecklingsenheten. Kontrollen genomförs av vaktmästeriet enligt särskild mall, och äger rum 1 ggr/månad under terminstid. Återrapportering sker till husprefekt.

Kontroll av hjärtstartare

Kontroll av hjärtstartare sker årligen och utförs av vaktmästeriet. Byte av batteri och paddlar ska utföras enligt tillverkarens riktlinjer.

Kontroll av första-hjälpen tavlor

Kontrollen sker årligen av vaktmästeriet. Påfyllnad av material sker därefter.

Inventering av anläggningstillgångar

Husprefekt ansvarar för uppdatering av anläggningstillgångar kopplat till Utvecklingsenhetens kostnadsställen enligt inventeringsplan.

Anmälan vid brister

Den som upptäcker brister i brandskyddet eller andra brister i den fysiska arbetsmiljön anmäler det snarast till vaktmästeriet på CH, vaktmasteri [at] ch [dot] lu [dot] se